Walne zebranie 12.05.2012

Zarząd Stowarzyszenia „Strzał w 10″ w Olsztynie informuje, że w dniu 12 maja 2012 roku o godz.11.00 odbędzie się Zebranie Członków Stowarzyszenia. O godz. 11.30 odbędzie się Walne Zebranie Członków. W związku z tym, że będzie propozycja zmian w Statucie wymagana jest obecność co najmniej 50 % członków Stowarzyszenia.
Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Osób Z Zespołem Downa „Strzał w 10″ w Olsztynie w dniu 12 maja 2012 r:
1. Otwarcie Walnego Zebrania:
-stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał
– wybór Prezydium w składzie: Przewodniczący, zastępca Przewodniczącego i Sekretarz
2. Przyjęcie regulaminu obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków, Mandatowo-Skrutacyjnej i Wyborczej i odczytanie
regulaminów.
5. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zebrania.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2012 roku
7. Sprawozdanie finansowe za 2011 r.
8. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w roku 2011.
9. Propozycja zmian w Statucie.
10. Przyjęcie rezygnacji Zarządu w związku z upływem kadencji.
11. Przyjęcie rezygnacji Komisji rewizyjnej w związku z upływem kadencji.
12. Dyskusja nad punktami 6 do 11.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zatwierdzenia zmian w Statucie
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.
– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu za
rok 2011.
– zatwierdzenie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w roku 2011.
14. Wybory do Zarządu Stowarzyszenia.
15. Wybory do Komisji Rewizyjnej.
16. Omówienie programu działania Stowarzyszenia na rok 2012.
17. Dyskusja i wolne wnioski.
18. Zamknięcie Walnego zebrania.
Informacja: protokół z poprzedniego Walnego Zebrania oraz sprawozdanie finansowe jest do wglądu u Pani Prezes, po uprzednim umówieniu się telefonicznym – tel.604603915

Dodaj komentarz