Zwiększanie dofinansowania – „Ku przyszłości – rehabilitacja szansą na samodzielność – edycja 6”

A | A

W dniu 30 listopada 2022 roku został podpisany aneks nr 2 (aneks zwiększający dofinansowanie ze środków PFRON) do umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na realizację zadania pn.: „”Ku przyszłości – rehabilitacja szansą na samodzielność” – edycja 6″, wykonywanego w terminie od dnia 01.04.2021 do dnia 31.03.2024 r.

W drugim okresie finansowania, tj. od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. PFRON dofinansowuje realizację projektu do łącznej wysokości 907 378,07 zł (słownie: dziewięćset siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złoty i siedem groszy).

Łączny koszt projektu – 951 781,07 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i siedem groszy).

Wkład własny:

  1. Niefinansowy w kwocie 44 403,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące czterysta trzy złote) – praca społeczna wolontariuszy.

Dodaj komentarz