Statut

Statut Stowarzyszenia „FENOMENALNI” w Olsztynie Tekst jednolity według stanu na dzień 20 kwietnia 2023 roku

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszeni „FENOMENALNI” w Olsztynie i może używać skrótu Stowarzyszenie „FENOMENALNI”, zwanego dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych – o celach niezarobkowych, powołanym do wspólnych działań w celu pomocy osobom niepełnosprawnym w szczególności osobom z Zespołem Downa w zakresie edukacji, rehabilitacji, opieki. Siedzibą Stowarzyszenia jest Olsztyn. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci o treści Stowarzyszenie „FENOMENALNI” w Olsztynie oraz logo i symboli zatwierdzonych przez władze Stowarzyszenia.

§ 4

1. Dla realizacji celów Stowarzyszenie może działać na obszarze innego państwa z poszanowaniem prawa w nim obowiązującego.

2. Stowarzyszenie powołane zostało na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną na podstawie przepisów Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 z 1989 r., poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

4. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy. Dla prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 5

1. Celem Stowarzyszenia jest zapewnienie wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, priorytetem jest pomoc osobom z Zespołem Downa poprzez:

a) tworzenie warunków umożliwiających niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym w szczególności dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z Zespołem Downa zdobywanie umiejętności życiowych oraz kształcenia,
b) integracja,
c) zainteresowanie społeczeństwa problemami osób niepełnosprawnych w szczególności osób z Zespołem Downa,
d) wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych do wzbogacania możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szczególności dzieci i młodzieży z Zespołem Downa,
e) stworzenie rodzicom, pedagogom, psychologom i innych specjalistom warunków wymiany doświadczeń,
f) działania przeciwko wykluczaniu społecznemu osób niepełnosprawnych w szczególności osób z zespołem Downa.
g) aktywizacja społeczna rodzin osób niepełnosprawnych w szczególności rodzin osób z Zespołem Downa działająca przeciwko wykluczeniu społecznemu.

2. Cel określony w § 4 pkt 1 statutu realizowany będzie przez:

a) aktywizowanie rodzin dzieci, młodzieży i osób dorosłych do współpracy w ramach Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie i obrona interesów rodziców oraz ich niepełnosprawnych dzieci w szczególności rodziców i ich dzieci z Zespołem Downa w realizacji pomiędzy władzami państwowymi, instytucjami samorządowymi i organizacjami społecznymi,
c) określenie potrzeb rehabilitacyjnych i społecznych, zaspokajanie tych potrzeb przez prowadzenie różnych form działalności,
d) dążenie do stworzenia niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży, a także osobom dorosłym a w szczególności dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z Zespołem Downa warunków do samodzielnego, niezależnego życia,
e) nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia,
f) popularyzacja idei pomocy niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym w szczególności dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z Zespołem Downa poprzez organizowanie wystaw, plenerów, koncertów, zbiórek publicznych,
g) aktywizowanie niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych w szczególności dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Zespołem Downa do uprawiania sportu i turystyki,
h) upowszechnianie wiedzy na temat rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szczególności dzieci i młodzieży z Zespołem Downa,
i) upowszechnianie wiedzy na temat chorób dorosłych osób niepełnosprawnych w szczególności (zamiana najpierw dorosłych później osób) osób dorosłych z Zespołem Downa,
j) organizowanie konferencji naukowych dotyczących problemów niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych w szczególności dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Zespołem Downa,
k) inicjowanie badań naukowych,
l) prowadzenie grup wsparcia,
ł) wszelkie inne dozwolone prawem formy działalności dla dobra osób niepełnosprawnych w szczególności dla osób z zespołem Downa.
m) prowadzenie dla dorosłych osób niepełnosprawnych w szczególności dla dorosłych osób z Zespołem Downa indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu,
n) dla realizacji celów Stowarzyszenie może prowadzić ośrodki i placówki rehabilitacyjno-opiekuńcze, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice terapeutyczne, przedszkola z oddziałami integracyjnymi.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.

3. 1. działalność nieodpłatna pożytku publicznego:
a) wydawanie broszur dotyczących osób niepełnosprawnych w szczególności osób z Zespołem Downa,
b) wydawanie kalendarzy, plakatów i kart pocztowych upowszechniających wiedzę o osobach niepełnosprawnych w szczególności osób z Zespołem Downa,
c) prowadzenie poradnictwa i pomocy psychologicznej dla rodziców małych dzieci niepełnosprawnych w szczególności dla rodziców małych dzieci z Zespołem Downa,
d) prowadzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w szczególności dla rodziców dzieci z Zespołem Downa,
e) prowadzenie „Telefonu Wsparcia” dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w szczególności dla rodziców dzieci z Zespołem Downa,
f) organizowanie seminariów, kursów, szkoleń, sympozjów i warsztatów służących przedstawianiu problemów ludzi niepełnosprawnych w szczególności ludzi z Zespołem Downa i sposobów ich rozwiązywania,
g) organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych w szczególności dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Zespołem Downa,
h) organizowanie zajęć logopedycznych dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych w szczególności dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Zespołem Downa,
i) organizowanie integracyjnych imprez okolicznościowych dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych w szczególności dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Zespołem Downa,
j) współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się podobną działalnością wychowawczą i oświatową,
k) współpraca z wolontariuszami i specjalistami zajmującymi się rehabilitacją zdrowotną, oświatową i społeczną,
l) inicjowanie i prowadzenie innych form działalności służących celom Stowarzyszenia,
ł) gromadzenie środków, zasobów materialnych i niematerialnych na finansowanie celów określonych w § 5 statutu,
m) organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego osób niepełnosprawnych w szczególności osób z Zespołem Downa i ich rodzin,
n) prowadzanie placówek zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z póź. zm.) w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

3.2. działalność odpłatna pożytku publicznego:
a) wydawanie broszur dotyczących osób niepełnosprawnych w szczególności osób z Zespołem Downa,
b) wydawanie kalendarzy, plakatów i kart pocztowych upowszechniających wiedzę o osobach niepełnosprawnych w szczególności osób z Zespołem Downa,
c) organizowanie seminariów, kursów, szkoleń, sympozjów i warsztatów służących przedstawianiu problemów ludzi niepełnosprawnych w szczególności z Zespołem Downa i sposobów ich rozwiązywania,
d) organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych w szczególności dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Zespołem Downa,
e) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w szczególności dla rodziców i opiekunów osób z Zespołem Downa,
f) organizowanie zajęć logopedycznych dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych w szczególności dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Zespołem Downa,
g) organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego osób niepełnosprawnych w szczególności dla osób z Zespołem Downa i ich rodzin.
h) prowadzanie placówek zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z póź. zm.) w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

4. Dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

5. Przy realizacji zadań Stowarzyszenie współdziała ze wszystkimi instytucjami, zakładami pracy, organizacjami charytatywnymi, firmami w kraju i za granicą, niosącymi pomoc Stowarzyszeniu, a także innymi organizacjami osób niepełnosprawnych.

6. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może powołać oddziały lub koła stowarzyszenia dopuszczalne prawem.

7. Stowarzyszenie może pozyskiwać środki finansowe służące realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

8. Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji państwowej w zakresie realizacji zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z póź. zm.).

9. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne powyżej 16 roku życia oraz osoby prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 7

1. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,

b) zwyczajnych, nieprzekazujących Stowarzyszeniu 1% podatku dochodowego PIT
c) wspierających,
d) honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia oraz członkiem zwyczajnym, nieprzekazującym Stowarzyszeniu 1% podatku dochodowego PIT może zostać każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską wraz z informacją o przekazywaniu bądź nieprzekazywaniu Stowarzyszeniu 1% podatku dochodowego PIT
b) ma ukończone 16 lat
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

3.Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną bez względu na obywatelstwo i siedzibę.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 8

1. Nabycie członkostwa powstaje:
a) dla założycieli z datą zarejestrowania Stowarzyszenia,
b) dla innych osób z datą przyjęcia w poczet członków przez Zarząd po podpisaniu deklaracji,
c) dla członków wspierających – uchwałą Zarządu na pisemny wniosek zainteresowanego,
d) członkowie honorowi przyjmowani są przez Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 9

1. Członkowie zwyczajni oraz członkowie zwyczajni, nieprzekazujący Stowarzyszeniu 1% podatku dochodowego PIT mają prawo do:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków i opinii w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
e) składania odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich,
f) informacji o działalności Stowarzyszenia, jego przychodach, wydatkach i zobowiązaniach.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji, w tym w szczególności przekazywać na rzecz Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego PIT,
b) przestrzegać postanowień Statutu,
c) opłacać składki członkowskie,
d) brać udział w Walnym Zebraniu Członków.

3.Członkowie zwyczajni nieprzekazujący Stowarzyszeniu 1% podatku dochodowego PIT mają obowiązek:
a) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,
b) przestrzegać postanowień Statutu,
c) opłacać składki członkowskie,
d) brać udział w Walnym Zebraniu Członków.

4. Członkowie wspierający:
a) nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia,
b) posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni,
c) mają obowiązek:
– wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
– przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia oraz uchwał jego władz,
– dbać o dobre imię Stowarzyszenia, oraz wzrost jego roli i znaczenia.

5. Członkowie honorowi:
a) nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym statutowych władzach Stowarzyszenia,
b) posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni,
c) zwolnieni są ze składek członkowskich,
mają obowiązek:
– przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia oraz uchwał jego władz,
– dbać o dobre imię Stowarzyszenia, oraz wzrost jego roli i znaczenia.

§ 10

1. Utrata członkostwa następuje na skutek: pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia, zgonu członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Utrata członkostwa może nastąpić na skutek wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, z powodu nie płacenia składek za okres 3 miesięcy, z powodu utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego.

§ 11

Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 12

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 13

1. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

2. Ustępujący członkowie władz Stowarzyszenia mogą być ponownie wybierani po upływie kadencji.
§ 14

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 15

Walne Zebranie Członków

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni oraz członkowie zwyczajni nieprzekazujący Stowarzyszeniu 1 % podatku dochodowego PIT – z głosem stanowiącym, członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.

§ 16

1. Walne Zebranie ma kompetencje do:
a) określania głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wyboru i odwoływania wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielenia Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) podejmowanie uchwał w sprawie powołania i likwidacji działalności gospodarczej,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczenia majątku.
l) podejmowania uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie uchwala wysokość składek członkowskich. Wysokość składek członków zwyczajnych oraz członków zwyczajnych, nieprzekazujących 1% podatku dochodowego PIT ustalana jest odrębnie i może być różna.

§ 17

1. W przypadku zmniejszenia się liczby wybranych członków władz o 1/3, należy zwołać Walne Zebranie celem dokonania wyboru uzupełniającego.

2. Kadencja członków władz kończy się wraz z końcem kadencji tego organu.

§ 18

1. Pierwsze Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd w terminie do jednego miesiąca od uzyskanej informacji o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku w terminie do 30 maja.

§ 19

1. W Walnym Zebraniu udział biorą:
a) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz członkowie zwyczajni nieprzekazujący Stowarzyszeniu 1 % podatku dochodowego PIT, wybrani według klucza uchwalonego każdorazowo przez Zarząd Stowarzyszenia, oraz członkowie dotychczasowych władz,
b) z głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

2. Delegaci Walnego Zebrania Stowarzyszenia zachowują mandaty na okres kadencji.

§ 20

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Zarząd obowiązany jest zwołać na żądanie –Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków zwyczajnych lub członków zwyczajnych nieprzekazujących Stowarzyszeniu 1 % podatku dochodowego PIT.

3. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w przypadkach określonych w pkt. 3 i 4 winno być zwołane w takim terminie, aby mogło odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty wniesienia żądania.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został wybrany, a uchwały zapadają przy obecności, co najmniej 50% uprawnionych.

§ 21

1. Organ uprawniony zwołuje Walne Zebranie Członków poprzez powiadomienie wszystkich uprawnionych do wzięcia udziału z podaniem miejsca i czasu, oraz porządku obrad, z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, o ile zebrani nie ustalą tajności, jak i odwołań do i z organów Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile Statut nie stanowi inaczej.
Na żądanie 1/5 uprawnionych do głosowania tajne głosowanie może być zarządzone w innych sprawach.
3. Walne Zebranie może obradować bez względu na liczbę uczestników w drugim terminie, określonym w regulaminie obrad, który może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia.

4. Każdy członek ma prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków.

5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

6. Dla ważności uchwały o zmianie w statucie lub likwidacji Stowarzyszenia wymagane jest 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.

7. Uchwały Walnego Zebrania obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia.

8. Walne Zebranie Członków wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza, którzy są odpowiedzialni za przeprowadzenie obrad.

9. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokoły, które podpisują przewodniczący i sekretarz. Protokoły przechowuje się 10 lat.

10. Walne Zebranie odbywa się zgodnie z porządkiem i regulaminem zatwierdzonym przez uczestników.

§ 22

1. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 300 osób według stanu na miesiąc przed końcem roku kalendarzowego, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione przez Zebranie Delegatów.

2. Delegaci wybierani są zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Przyjmuje się zasadę, że jeden delegat przypada na 30 członków.

§ 23

1. Kadencja delegata trwa 4 lata, do chwili otwarcia procedury wyboru nowych delegatów.

2. Utrata mandatu delegata przed upływem kadencji następuje wskutek rezygnacji, odwołania przez organ dokonujący wyboru zwykłą większością głosów lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu. Na miejsce ustępującego dokonuje się wyboru uzupełniającego.

3. Do Zebrania Delegatów mają zastosowanie przepisy Statutu o walnym Zebraniu.

§ 24

Zarząd

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje Stowarzyszeniem, całokształtem działalności w okresie między Walnymi Zebraniami.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 7 osób, w tym Prezes i jego dwaj zastępcy, skarbnik, sekretarz i 2 członków.

3. Prezes Stowarzyszenia zwołuje posiedzenie Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa, obowiązki jego pełni upoważniony zastępca.

4. Posiedzenia Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

5. Członkiem Zarządu może zostać osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Członkowie Zarządu są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

7. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagany jest współudział dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Prezesa lub jego Zastępcy.

§ 25

1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) tworzenie i organizowanie biura Stowarzyszenia,
b) opracowania rocznych programów działalności,
c) realizacja celów Stowarzyszenia,
d) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
e) sporządzanie planów pracy i budżetu,
f) prowadzenie rejestru członków,
g) zawieranie umów cywilnoprawnych i pracowniczych,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków,
i) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
j) prowadzenie gospodarki Stowarzyszenia w ramach uchwalonych programów, powoływanie i rozwiązywanie zespołów problemowych, zespołów organizacyjnych, zespołów do spraw projektów, grup ekspertów i doradców dla rozstrzygania merytorycznych spraw Stowarzyszenia,
k) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
l) opracowanie projektów powołania jednostek działalności gospodarczej i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków,
ł) prowadzenie księgowości i gospodarki finansowej stosownie do obowiązujących przepisów,
m) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
n) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
o) udzielanie pełnomocnictw,
p) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji, sieci, partnerstw,
r) współdziałanie z organami władzy samorządowej i administracyjnej oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi.

§ 26

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o własny regulamin i powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. O trybie głosowania decyduje Walne Zebranie Członków.

§ 27

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i 2 członków.

2. Członkiem Komisji może zostać osoba, która:
a) nie jest członkiem Zarządu,
b) nie pozostaje z członkami Zarządu w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia służbowej,
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 28

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
b) Prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.
c) Składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarządu ustępującego Stowarzyszenia.
d) Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz wniosków wynikających z tej działalności.
e) Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu, członków i pracowników Stowarzyszenia wszelkich wyjaśnień i sprawozdań, przeglądać księgi i dokumenty, oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Stowarzyszenia.
f) Opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd.

2. W bezpośrednich czynnościach kontrolnych członkowie Komisji Rewizyjnej mogą działać w zespołach co najmniej dwuosobowych upoważnionych przez Komisję Rewizyjną.

§ 29

Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Walnego Zebranie Członków w terminie dwóch tygodni od daty wybrania. Na pierwszym zebraniu Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego. Kolejne zebrania powołuje Przewodniczący.

§ 30

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej winny odbywać się co najmniej raz na kwartał, jednakże w przypadkach uzasadnionych na wniosek Zarządu winno być zwołane w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 31

1. Dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie tworzy majątek trwały i obrotowy:
a) wpływy ze składek członkowskich,
b) z darowizn, spadków, subwencji, cesji majątkowych i zapisów,
c) z dochodów z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, ofiar pieniężnych, imprez),
d) z wpływów z działalności statutowej,
e) z dochodów z majątku Stowarzyszenia,
f) dochodów z działalności gospodarczej,
g) dotacji,
h) wpływy z kontraktów na realizację zadań zleconych przez administrację publiczną,
i) 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych,
j) odsetki bankowe i wpływy z innych operacji finansowych,
k) inne wpływy prawem nie zabronione.

§ 32

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Stowarzyszenie deklaruje się sprostać warunkom do otrzymania dotacji państwowych, jednostek samorządowych i organizacji międzynarodowych.

3. Środki pieniężne stanowią majątek Stowarzyszenia i przechowywane są na koncie bankowym.

4. Zarząd mocą uchwały określi, jaką kwotę można pozostawić w bezpośredniej dyspozycji w kasie.

§ 33

Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

§ 34

1. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia,
d) zakupu towarów oraz usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 35

1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji.

2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała Walnego Zebrania nie stanowi inaczej.

3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenie zobowiązane jest do przekazania środków ze zbiórek publicznych na rzecz organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność statutową w tym samym lub zbliżonym zakresie. Pozostały majątek przeznacza się na cel określony w Statucie lub w uchwale Walnego Zebrania Członków o likwidacji.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

Zmiany statutu Stowarzyszenia mogą nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 50 % uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oraz członków zwyczajnych nieprzekazujących 1% podatku dochodowego PIT w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

§ 37

Interpretacja postanowień niniejszego Statutu leży w kompetencji Zarządu Stowarzyszenia, a w przypadku odwołań – Walnego Zebrania.

§ 38

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20 z 1989 r., poz. 104 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 381

W terminie 2 miesięcy od dnia uchwalenia niniejszego statutu, członkowie zwyczajni zobowiązaniu są do złożenia informacji o przekazywaniu bądź nieprzekazywaniu Stowarzyszeniu 1% podatku dochodowego PIT. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do złożenia takiej informacji także w przypadku każdorazowej zmiany – w terminie 1 miesiąca od dnia przekazania 1% podatku dochodowego PIT.

§ 39

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.