„”Ku przyszłości – rehabilitacja szansą na samodzielność” – edycja 6″

A | A

W dniu 19 kwietnia 2021 roku została podpisana umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na realizację zadania pn.: „”Ku przyszłości – rehabilitacja szansą na samodzielność” – edycja 6″, wykonywanego w terminie od dnia 01.04.2021 do dnia 31.03.2024 r. Rekrutacja ciągła. W ramach projektu wspierane będą osoby z niepełnosprawnościami, tj. Zespół Downa, autyzm, zespół Aspergera , Zespół Angelmana, FAS i inne. W pierwszym okresie finansowania, tj. od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r. PFRON dofinansowuje realizację projektu do łącznej wysokości 816 822,69 zł (słownie: osiemset szesnaście tysięcy dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy).

Formy wsparcia:

– zajęcia logopedyczne,

– integracja sensoryczna,

– zajęcia dogoterapii,

– fizjoterapia,

– zajęcia rehabilitacyjne na basenie,

– masaż leczniczy,

– zajęcia z psychologiem,

– metoda krakowska,

– hipoterapia,

– mikropolaryzacja,

– elektrostymulacja,

– terapia ręki,

– logorytmika,

– sensoplastyka,

– socjoterapia.

Dodaj komentarz