W dniu 6 czerwca 2016 r. Stowarzyszenie „Strzał w 10” w Olsztynie podpisało umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na realizację projektu pod nazwą: „”Ku przyszłości” – rehabilitacja szansą na samodzielność”. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych przede wszystkim z Zespołem Downa.
Zgodnie z zapisami umowy:
1) PFRON dofinansowuje realizacje projektu do łącznej wysokości 242.659,80 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy).
2) Okres realizacji projektu – od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
3) Warunki rekrutacji – wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności. Zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
4) W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:
- terapia logopedyczna,
- dogoterapia,
- biofeedback,
- integracja sensoryczna,
- fizjoterapia,
- zajęcia rehabilitacyjne na basenie,
- masaż leczniczy,
- rehabilitacja na zajęciach gimnastycznych.
5) Wszystkie wymienione formy wsparcia odbywają się od poniedziałku do soboty w siedzibie Stowarzyszenia „Strzał w 10” w Olsztynie przy ul. Czapli 2. Jedynie zajęcia rehabilitacyjne na basenie odbywają się w niedziele na basenie Akademickim przy ul. Tuwima, od godziny 10:00 do 11:00.