W dniu 16 września 2020 roku została podpisana umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na realizację zadania pn.: „”Ku przyszłości – rehabilitacja szansą na samodzielność” – edycja 5″, wykonywanego w terminie od dnia 01.04.2020 do dnia 31.03.2021 r. Rekrutacja ciągła. W ramach projektu wspierane będą osoby z niepełnosprawnościami, tj. Zespół Downa, autyzm, zespół Aspergera , Zespół Angelmana, FAS i inne.
Kwota dofinansowania realizacji zadania -  zł (słownie: siedemset czterdzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i dwadzieścia trzy grosze).
Formy wsparcia:
-  zajęcia logopedyczne,
- integracja sensoryczna,
- zajęcia dogoterapii,
- fizjoterapia,
- zajęcia rehabilitacyjne na basenie,
- masaż leczniczy,
- zajęcia z psychologiem,
- metoda krakowska,
- hipoterapia,
- mikropolaryzacja,
- elektrostymulacja.